Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
แผนภูมิสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563