Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง พร้อมด้วยพนักงาข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2564
  นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคนร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง