Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ประชุมพนักงานส่วนตำบล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการประจำเดือนมีนาคม 2565
วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน โดยเน้นย้ำให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และให้นำนโยบายไม่รับของขวัญมาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด