หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3 บ้านหาดแฮ่
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านหาดแฮ่
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโคกกว้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศราคากลาง ซื้อโคมไฟถนนแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริขันธ์
 
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโคกกว้าง
 
ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6
 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.7
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.4
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.1
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคลส.ม.3
 
ประกาศราคากลาง จ้างหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.5
 
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.8
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ.ม.7
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.5
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาวื้อรถยนต์ดีเซล
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.8
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.1
 
ประกาศผู้ชนะ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริขันธ์
 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6
 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.4
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
178
ผู้เข้าชมเดือนนี้
3414
ผู้เข้าชมทั้งหมด
162402
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรม วันที่13 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม วันที่13 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ