หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ประกาศ อบต.โคกกว้าง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 6
 
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9
 
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8
 
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7
 
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเดินเท้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6
 
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการการเกษตร หมู่ที่ 7
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง
 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3 บ้านหาดแฮ่
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านหาดแฮ่
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโคกกว้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศราคากลาง ซื้อโคมไฟถนนแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริขันธ์
 
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโคกกว้าง
 
ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6
 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.7
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.4
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.1
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคลส.ม.3
 
ประกาศราคากลาง จ้างหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.5
 
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.8
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ.ม.7
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.2
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.5
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาวื้อรถยนต์ดีเซล
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.8
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.1
 
ประกาศผู้ชนะ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริขันธ์
 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6
 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.4
 
นายเฉลิม อุดมกันต์ : นายก อบต.โคกกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
142
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6197
ผู้เข้าชมทั้งหมด
287893
 วันที่ 27 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น.  นายอดุลย์ นามแสง นายอำเภอบุ่งคล้า (ประธาน) และนายสุรัตน์ สุทธิประภา ท้องถิ่นอำเภอบุ่งคล้า ได้เข้าร่วมในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วันที่ 27 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์ นามแสง นายอำเภอบุ่งคล้า (ประธาน) และนายสุรัตน์ สุทธิประภา ท้องถิ่นอำเภอบุ่งคล้า ได้เข้าร่วมในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)และการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)และการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
อบต.โคกกว้างร่วมกับรพ.สต.โคกกว้างสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่
อบต.โคกกว้างร่วมกับรพ.สต.โคกกว้างสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่
อบต.โคกกว้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ รร.หนองบ่อประวิตร
อบต.โคกกว้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ รร.หนองบ่อประวิตร
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ