หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๑
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ประชุมพนักงานส่วนตำบล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการประจำเดือนมีนาคม 2565
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
 
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทาง ที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้ประเมิน และพิจารณาผลการประเมิน ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สะท้อนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการได้ เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
 
อบรมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกท่าน 2563
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณขอข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
นายเฉลิม อุดมกันต์ : นายก อบต.โคกกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
81
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7456
ผู้เข้าชมทั้งหมด
335451
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สั่งการให้กองการศึกษาฯ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราราษฎร์ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กเล็ก
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รอง...
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตัดมิเตอร์น้ำประปา บ้านที่ไม่ดำเนินการ เสียค่าน้ำประปา เเละ ติดตั้งมอเตอร์น้ำ ภายในหมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง และออกซ่อมแซมประปา ปั้มดูน้ำดิบ เเละ ปั้มสูบน้ำใส ไม่ขึ้น สาเหตุจากการไฟฟ้า สลับเฟซสายไฟ ภายในหมู่ที่ 3 บ้านหาดแฮ่
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รอง...
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การฟ้อนรำแห่กระทงสวยงาม การแสดงของเด็ก ศพด.บ้านโคกกว้าง และได้รับเกียรติจากนายอำเภอบุ่งคล้า นำลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา ณ สระน้ำ ข้างที่ทำการ อบต.โคกกว้าง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบปร...
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคักแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะและการจัดการขยะอันตราย และโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคักแยกขยะ ใช...
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ