หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ​ อบต.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ประวัติ อบต.
 
 
ประวัติความเป็นมาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000


มีหลวงพ่อบุญมา ปรโล มาตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2512 ชื่อวัดโคกมโนธรรม พร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายซึ่งได้พากันก่อสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางตามพระพุทธศาสนาให้คนได้มากราบไหว้เคารพบูชาและเมื่อ พ.ศ.2513 เมื่อมีประชากรย้ายเข้ามาอยู่จำนวน 14 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นบ้านฝากกับบ้านหาดแฮ่ คือนายนวน ป้องพา

เป็นผู้ใหญ่บ้าน ดูแลบ้านฝากแทนกำนัน เจริญ ป้องกัน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
 
ความเป็นมาของ คำว่า “ บ้านโคกกว้าง ”

เพราะเป็นเส้นทางสำรองจากหาดแฮ่ถึงบ้านหนองบ่อทุ่ง เป็นเส้นทางเกวียนและทางคนเทียวไปมาหาสู่ระหว่าง 2 หมู่บ้าน พื้นที่ตั้งวัดมโนธรรมเป็นที่ราบ เป็นดินทรายมีหนองน้ำ 3 หนอง อยู่กลางโคก คนโบราณเรียกว่า หนองโคกกว้าง หนองที่ 2 เป็นหนองบัว หนองที่ 3 เรียกว่าหนองบึงหมอเฒ่า ศักดิ์สิทธิ์มากมีประวัติยาว รอบหนองมีป่าไม้ดงหนาทึบมีสัตว์นานาชนิด เช่น ค้าง ลิง เสือ หมี กวาง เก้ง กระทิง กระจง บาง ปลา กบ เป็นต้น หนองบึงหมอเฒ่า นี้มีความสำคัญมากระหว่างภูวัวกับ หนองน้ำสัตว์ป่าที่ลงมาจากภูวัวจะมาอาศัยอยู่ดงป่าแห่งนี้เป็นที่อาศัยของสัตว์ เพราะมีน้ำมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นโคกเป็นดอน ป่ากะเม็ก ป่าหวายมีต้นไม้ห่างๆ ในโคกนั้นมีกระต่ายป่า มีนกหอน หลายชนิด สัตว์ที่ลงจากภูวัวมาหากินตามโคกมันกว้าง ชาวบ้านทุกคนจึงเรียกกันว่าบ้านโคกกว้างแทนที่จะเรียกว่าบ้านหนองโคกกว้าง เพราะมันมีหนองน้ำ ต่อมาปี 2514-2515-2516-2517 คนก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่กันมากมายหลายอำเภอ จังหวัด มี ลาว –ไทย-เขมร (คนอีสาน) โคกกว้างมีประชากรมากขึ้น จึงได้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อตั้งหมู่บ้านให้เป็นบ้านโคกกว้าง ในปี พ.ศ.2517 พร้อมให้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านผลปรากฏว่า (นายบุญชู กาศรี) ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาทางอำเภอได้แต่งตั้งบ้านโคกกว้างเป็นตำบลโคกกว้าง พร้อมให้เลือกตั้งกำนันประจำตำบลขึ้น ผลปรากฏว่าได้ (นายบุญชู กาศรี) เป็นกำนันตำบลโคกกว้าง ในปี พ.ศ.2521
รายชื่อกำนันตำบลโคกกว้าง
นายบุญชู กาศรี เมื่อปี พ.ศ. 2521 ถึง 2526
นายหน่ำ สุวรรณรอด เมื่อปี พ.ศ. 2526 ถึง 2529
นายหงษ์ พรมบุตร เมื่อปี พ.ศ. 2529 ถึง 2535
นายสมบูรณ์ พุทธพูลตระกูล เมื่อปี พ.ศ. 2525 ถึง 2542
นางคำปุ่น เมาไธสงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 ถึง 2544
นายชื่น สีหมตรี เมื่อปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548
นายอำพร แสวงดี เมื่อปี พ.ศ. 2548 ถึง 2552
นายไทย พระราช เมื่อปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554
นายพุฒ สุวรรณพรม เมื่อปี พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน
ปัจจุบันบ้านโคกกว้าง มีวัดบึงสาราษฎร์ กับวัดป่าสว่างธรรมวิเวก และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกว้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง ได้แยกหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.254.. เป็นหมู่ที่ 9 คือ บ้านบึงสำราญ
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
69
ผู้เข้าชมเดือนนี้
896
ผู้เข้าชมทั้งหมด
112305
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดบึงกาฬ
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดบึงกาฬ
โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี จิตอาสาพระราชทาน904 วปร. เราทำความดีด้วยใจ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี จิตอาสาพระราชทาน904 วปร. เราทำความดีด้วยใจ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
นิทรรศการ "ใช้ประโยชน์จากขยะ"
นิทรรศการ "ใช้ประโยชน์จากขยะ"
งานประกวดอำเภอสะอาด โครงการลดคัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะและการจัดการขยะอันตราย ประจำปี 2562
งานประกวดอำเภอสะอาด โครงการลดคัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะและการจัดการขยะอันตราย ประจำปี 2562
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ