ผู้บริหารสมาชิกอบต.ปลัดสำนักปลัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองช่างกองคลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหน่วยตรวจสอบภายใน
นายเฉลิม อุดมกันต์  : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
นายเฉลิม อุดมกันต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
089-4200676
นายไพรวัลย์ ผิวไธสง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
นายไพรวัลย์ ผิวไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
093-3041138
นายอภิเดช พรมพิมพ์ : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
นายอภิเดช พรมพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
062-1496782
นายแปลง สุวรรณพรม : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
นายแปลง สุวรรณพรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
083-3472954