Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
นายเฉลิม อุดมกันต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
โทร : 089-4200676
นายไพรวัลย์ ผิวไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
โทร : 093-3041138
นายอภิเดช พรมพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
โทร : 062-1496782
นายแปลง สุวรรณพรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
โทร : 083-3472954
สอบถาม