ผู้บริหารสมาชิกอบต.ปลัดสำนักปลัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองช่างกองคลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง : นายกอบต.โคกกว้าง
ว่าง
นายกอบต.โคกกว้าง
นายวิเชียร  สีเฒ่า : รองนายกอบต.โคกกว้าง
นายวิเชียร สีเฒ่า
รองนายกอบต.โคกกว้าง
นายวิเศษ  แก้วคำ : รองนายกอบต.โคกกว้าง
นายวิเศษ แก้วคำ
รองนายกอบต.โคกกว้าง
ด.ต.ดำรง  ตรีเหรา : เลขาฯนายกอบต.โคกกว้าง
ด.ต.ดำรง ตรีเหรา
เลขาฯนายกอบต.โคกกว้าง