หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่3 (เม.ย.64 - มิ.ย 64)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน เมษายน 2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่2 (ม.ค64-มี.ค64)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค63-ธ.ค.63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มกราคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่4 (ก.ค.63-ก.ย.63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กันยายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน เมษายน 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่2 (ม.ค63-มี.ค63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มกราคม 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สืงหาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
96
ผู้เข้าชมเดือนนี้
3578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
229800
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบวัสดุในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้นำชุมชน อสม.บ้านโคกกว้าง ม.1 ณ สถานที่กักตัวในชุมชน และให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างการกักตัว จำนวน 2 คน
นางสาวอรสา นาชัยลาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบวัสดุในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้นำชุมชน อสม.บ้านโคกกว้าง ม.1 ณ สถานที่กักตัวในชุมชน และให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างการกักตัว จำนวน 2 คน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลโคกกว้าง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลโคกกว้าง
ตรวจเยี่ยมการเตรียมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ตรวจเยี่ยมการเตรียมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ