หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กันยายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน เมษายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มกราคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สืงหาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
63
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2450
ผู้เข้าชมทั้งหมด
176808
มอบผ้าห่มกันหนาวตำบลโคกกว้าง
มอบผ้าห่มกันหนาวตำบลโคกกว้าง
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรม วันที่13 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม วันที่13 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ