หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 65 - มีนาคม 65)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 64 - ธันวาคม 64)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่3 (เม.ย.64 - มิ.ย 64)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน เมษายน 2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่2 (ม.ค64-มี.ค64)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค63-ธ.ค.63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มกราคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่4 (ก.ค.63-ก.ย.63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กันยายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน เมษายน 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่2 (ม.ค63-มี.ค63)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มกราคม 2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สืงหาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
 
นายเฉลิม อุดมกันต์ : นายก อบต.โคกกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
140
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6195
ผู้เข้าชมทั้งหมด
287891
 วันที่ 27 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น.  นายอดุลย์ นามแสง นายอำเภอบุ่งคล้า (ประธาน) และนายสุรัตน์ สุทธิประภา ท้องถิ่นอำเภอบุ่งคล้า ได้เข้าร่วมในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
วันที่ 27 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์ นามแสง นายอำเภอบุ่งคล้า (ประธาน) และนายสุรัตน์ สุทธิประภา ท้องถิ่นอำเภอบุ่งคล้า ได้เข้าร่วมในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)และการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)และการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
อบต.โคกกว้างร่วมกับรพ.สต.โคกกว้างสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่
อบต.โคกกว้างร่วมกับรพ.สต.โคกกว้างสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่
อบต.โคกกว้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ รร.หนองบ่อประวิตร
อบต.โคกกว้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ รร.หนองบ่อประวิตร
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ