Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบเพื่อให้เป็นตำบลที่น่าอยู่
2. พัฒนาส่งเสริมอาชีพรายได้ของประชากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3. พัฒนาส่งเสริมการศึกษา สุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการแก้ปัญหา

1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและได้รับการบริการสาธารณูปโภคทั่วถึง
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีสุขภาพถ้วนหน้า
4. ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลายและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์มากขึ้น
6. ไม่มีปัญหาด้านยาเสพติดและโรคติดต่อ

สอบถาม