หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๑
คู่มือ หรือ มาตรฐานการให้บริการ
 
+ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
+ คู่มือการให้บริการประชาชน 2564
+ คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2564
+ แผ่นพับเงินอุดหนุนปี พ.ศ. 2564
+ โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์เด็กแรกเกิด พ.ศ.2564
+ คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
+ แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
+ แบบ ดร.01 แบบฟอร์มลงทะเบียน (1)
+ แบบ ดร.02 แบบฟอร์มลงทะเบียน (2)
นายเฉลิม อุดมกันต์ : นายก อบต.โคกกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
232
ผู้เข้าชมเดือนนี้
457
ผู้เข้าชมทั้งหมด
353124
วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาวัดบึงสาราษฎร์ บ้านบึงสำราญ หมู่ 9 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีท่านนายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธี
วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตภาว...
วันที่ 27 มกราคม 2566 ธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ปปช. ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ
วันที่ 27 มกราคม 2566 ธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ปปช. ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานลูกจ้าง อบต. ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 หมู่บ้าน และรับทราบการทำงานของสำนักปลัด และทุกกองฯ ในสังกัด โดยได้เน้นย้ำการให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการ ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาไพเราะและเต็มใจให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนโดยทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนั...
วันที่ 25 มกราคม 2566 นายพิระชาติ คุณมี ปลัดอาวุโสฯ ผู้แทนนายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการทะนุบำรุง รักษา พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี" ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
วันที่ 25 มกราคม 2566 นายพิระชาติ คุณมี ปลัดอาวุโสฯ ผู้แทนนายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการทะนุ...
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ