หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๑
รางวัลที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเฉลิม อุดมกันต์ : นายก อบต.โคกกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
140
ผู้เข้าชมเดือนนี้
313
ผู้เข้าชมทั้งหมด
319781
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในกะละมัง” ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงสำราญ หมู่ที่ ๙
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอา...
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิม อุดมกันต์ มอบหมายให้นายประกาศิต ไกยราช เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ประกวดสุดยอดคุณแม่และแข่งขันเด็กพัฒนาการดีสมวัย แข็งแรง" ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โคยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายดนุเดช ใจศรี เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ (ปลัดฯ อาวุโส) มาเป็นประธาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า มีจุดประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณสำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และทดสอบพัฒนาการเด็กวัยไม่เกิน ๕ ขวบ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิม อุดมกันต์ มอบหมายให้นายประกาศิต ไกยราช เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "...
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้างจัอทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย โคยคณะครูได้นำนักเรียนและผู้ปกครองไปทัศนศึกษา ณ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) - วัดโพธาราม (หลวงพ่อพระใหญ่) - วัดป่าเมืองเหือง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆ และเรียนรู้ประวัติและคุณค่าของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้างจ...
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ