หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ​ อบต.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทางเศรษกิจ
 
• อาชีพ ส่วนมากราษฎรประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และ รับจ้างทั่วไป ผลผลิตที่สำคัญคือ ข้าว มะเขือเทศ ใบยาสูบ ยางพารา ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะมีอาชีพเสริมทางด้านการประมงน้ำจืด เช่น ราษฎรหมู่ที่ 3, 4 มีอาชีพทำการประมง โดยการวางอวนดักปลาตามลำน้ำโขง สภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ความเจริญทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะอยู่หมู่ที่ 1, 3 เพราะมีร้านค้าต่าง ๆ มากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ นอกจากนั้นก็มีอาชีพรับราชการ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย บริการ แหล่งขายแรงงานคือกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด
 
กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ
- ร่วมกลุ่มเพื่อการอาชีพ
ลำดับที่ ชื่อกลุ่มอาชีพ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ปีงบประมาณ
ที่อุดหนุน
จำนวนเงิน
ที่อุดหนุน
1 กลุ่มทำไม้กวาด บ้านโคกกว้าง 1 2550 50,000
2 กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านหนองบ่อ 2 2550 50,000
3 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านหนองบ่อ  2 2550 50,000
4 กลุ่มปลูกข้าวโพด บ้านหาดแฮ่ 3 2550 50,000
5 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านท่าส้มโฮ 4 2550 100,000 
6 กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านโนนไพศาล 5 2550 50,000
7 กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน บ้านโนนไพศาล 5 2550 50,000
8 กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน บ้านดอนใหญ่  6 2550  50,000
9 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านดอนใหญ่  2550   50,000
10 กลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านท่าศิริขันธ์ 7 2550 50,000
11 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านท่าศิริขันธ์ 7 2550 50,000
12 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านสมพร 8 2550 35,000
13 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านสมพร 8 2550 32,500
14 กลุ่มเลี้ยงโค  บ้านสมพร 8 2550 32,500
15 กลุ่มปลูกมะเขือเทศ บ้านบึงสำราญ 9 2550 25,000
16 กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน บ้านบึงสำราญ 9 2550 25,000 

• หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
รายการ จำนวน
โรงแรม -
ร้านค้า 31 แห่ง
ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย -
โรงสีขนาดเล็ก 8 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม -
ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) 11 แห่ง
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
จุดซื้อยางพารา 1 แห่ง
ตลาดนัดชุมชน 1 แห่ง (ทุกวันที่ 14 , 27 ของเดือน)
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 แห่ง

 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
105
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4279
ผู้เข้าชมทั้งหมด
119397
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้รับคัดเลือกเป็น ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นดีเด่น ระดับจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้รับคัดเลือกเป็น ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นดีเด่น ระดับจังหวัด
โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดีจิตอาสาพระราชทาน๖๐๔วปร. เราทำคววามดีด้วยหัวใจ
โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดีจิตอาสาพระราชทาน๖๐๔วปร. เราทำคววามดีด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการภารกิจป้องกันชายแดนณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2106
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการภารกิจป้องกันชายแดนณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2106
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ