หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทางสังคม
 
ประชาชนภายในตำบลโคกกว้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไปเหมือนคนไทยภาคอีสาน คือฮีตสิบสองครองสิบสี่ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นยังมีงานประเพณีต่าง ๆ เช่น บุญเบิกบ้าน บุญกอง-ข้าว บุญประจำปี และประเพณีเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อของราษฎรในตำบล

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานของชุมชน มีลักษณะเกาะกลุ่มไปตามแนวถนนที่ตัดผ่าน ใกล้แหล่งน้ำ และรวมตัวกันเป็นกลุ่มหนาแน่นใกล้บริเวณวัดและโรงเรียน กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ตำบล จึงมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 (ถนนสายหนองคาย – นครพนม) ตัดผ่านหมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 5 , 8 , 1 , 6 ชุมชนที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ บ้านท่าศิริขันธ์
 
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา   4              แห่ง
 ศ.ร.ช.  1              แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1              แห่ง
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  2              แห่ง
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  7              แห่ง

ข้อมูลสถานศึกษาในตำบลโคกกว้าง

- ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลโคกกว้าง  2  แห่ง

ลำดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบล
โคกกว้าง
หมู่ที่ จำนวนครู จำนวน
นักเรียน
หมายเหตุ
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง 1 3 72  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนไพศาล 5 3 38  
  รวม   2  แห่ง   6 110  


-  โรงเรียนประถมศึกษา  3   แห่ง  และขยายโอกาสถึง  ม.3 
ลำดับที่ โรงเรียนประถม
ศึกษา  3   แห่ง
หมู่ที่ จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
1 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 62  
2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (51)
- ขยายโอกาสถึง  ม.3
1 191  
3 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 4 128  
4 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 3 96  
  รวม  4  แห่ง   477  
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่ จำนวนนักเรียน
1
บ้านโนนไพศาล
5 110
2
บ้านโคกกว้าง
1
  รวม  2   แห่ง    
 
-  ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ที่ได้รับความช่วยเหลือจากงบต่าง  ปี  2554
ลำดับที่ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน
เงินเดือนละ
จำนวน/ราย หมายเหตุ
1
 
- ผู้สูงอายุ
- ผู้พิการ
-ผู้ติดเชื้อเอดส์
500
500
500
410
66
3
 
รวม 479  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 วัด                                                     8     แห่ง
 ศาลเจ้า  1     แห่ง
 สำนักสงฆ์  3     แห่ง
สาธารณสุข

 สถานีอนามัย  1              แห่ง
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  1              แห่ง
 อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100%  
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข    3  คน
 เจ้าหน้าที่อื่น ๆ    2   คน
 อาสาสมัครสาธารณสุข    50 คน
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 สถานีตำรวจ   -      แห่ง
 ที่พักสายตรวจประจำตำบล 1     แห่ง
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
116
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4442
ผู้เข้าชมทั้งหมด
158734
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563
การประชุมสภาสมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 วันที่30 เมษายน 2563
การประชุมสภาสมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 วันที่30 เมษายน 2563
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ