หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๑
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.

 
นายเฉลิม อุดมกันต์ : นายก อบต.โคกกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
32
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6815
ผู้เข้าชมทั้งหมด
297430
รองนายก เเละ นายช่างโยธา ลงพื้นที่เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน เส้นภายในหมู่บ้าน  ม.1 บ.โคกกว้าง
รองนายก เเละ นายช่างโยธา ลงพื้นที่เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน เส้นภายในหมู่บ้าน ม.1 บ.โคกกว้าง
รองนายก เเละ นายช่างโยธา ได้ลงพื้นที่ วัดขนาดเพื่อทำผังบริเวณ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้  ม.5 บ.โนนไพศาล
รองนายก เเละ นายช่างโยธา ได้ลงพื้นที่ วัดขนาดเพื่อทำผังบริเวณ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ม.5 บ.โนนไพศาล
คณะบริหาร เเละ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีการร้องขอให้ อบต.โคกกว้างได้เเก้ไขเพื่อระบายน้ำ ภายในหนองบ่อที่มีการขุดลอกปิดทางน้ำ ทำให้เกิดผลกระทบ ทำให้น้ำท่วมนาข้าว จึงลงพื้นที่หาเเนวทางเเก้ไขอย่างเร่งด่วน
คณะบริหาร เเละ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีการร้องขอให้ อบต.โคกกว้างได้เเก้ไขเพื่อระบายน้ำ ภายในหนองบ่อที่มีการขุดลอกปิดทางน้ำ ทำให้เกิดผลกระทบ ทำให้น้ำท่วมนาข้าว จึงลงพื้นที่หาเเนวทางเเก้ไขอย่างเร่งด่วน
รองนายก พร้อมด้วย รองปลัด ได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาเเนวทางเเก้ไข ปัญหา น้ำท่วมภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ.โคกกว้าง
รองนายก พร้อมด้วย รองปลัด ได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาเเนวทางเเก้ไข ปัญหา น้ำท่วมภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ.โคกกว้าง
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ