Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในกะละมัง” ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงสำราญ หมู่ที่ ๙