Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานลูกจ้าง อบต. ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 หมู่บ้าน และรับทราบการทำงานของสำนักปลัด และทุกกองฯ ในสังกัด โดยได้เน้นย้ำการให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการ ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาไพเราะและเต็มใจให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนโดยทั่วไป