หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยราคากลาง
 
ประกาศ...เรื่อง โครงการ จ้างเหมาซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโนนไพศาล หมู่ที่ 5
 
ประกาศ...เรื่อง โครงการ จ้างเหมาซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านหาดแฮ่ หมู่ที่ 3
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านโนนไพศาล (จุดที่๒)
 
ประกาศ....เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านโนนไพศาล (จุดที่๒)
 
ประกาศ....เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประกาศประมูลจ้าง e-auction ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโฮง
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้าง
 
ประกาศ....เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบ่อหมู่ที่ ๒
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ประกาศ....เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนไพศาล
 
ประกาศ....เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบล
 
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
101
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4427
ผู้เข้าชมทั้งหมด
158719
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563
การประชุมสภาสมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 วันที่30 เมษายน 2563
การประชุมสภาสมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 วันที่30 เมษายน 2563
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ