Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

1. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายธารพระเมตตา ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป2. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์3. คลิปวิดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง4. คลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน5. คลิปวิดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง