หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสรม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง

 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
"ตู้ปันสุข" น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563

 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
กรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรพาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
โรงเรียนบ้านอุ่นจาน ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน
 
การดำเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
 
ประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
จดหมายข่าว กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
 
ประกาศ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561
 
การตอบแบบสอบถาม IIT และ EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายในกับภายนอก
 
ประกาศ...เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 
ประกาศ...เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
 
ประกาศ...เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดบึงกาฬ
 
เรื่อง รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง

 
ประกาศ...เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2558
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 /2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง   
ประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ 1 /2558
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง    
วันที่  25  กันยายน 2558  เวลา  09.30  น . เป็นต้นไป
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
วันที่  9  สิงหาคม 2558 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป 
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประกาศ...เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต.๗)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอ บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต.๗)
 
 
ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดนิโครธาราม บ้านหาดแฮ่
   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
   * ประกวดกระทง
   * ประกวดนางนพมาศ
 
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีป้าย
 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้สักการบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล การก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ดังกล่าวแล้วเสร็จ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557  ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 4  ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน และพุทธาภิเษกตลอดทั้งคืน >>>>
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  วันที่  19 มิถุนายน 2557 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป
 
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗
 
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนพระเจดีย์พุทธชยันตี และพิธีพุทธาภิเษกพระธาตุเจดีย์ฯ ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนพระเจดีย์พุทธชยันตี และพิธีพุทธาภิเษกพระธาตุเจดีย์ฯ ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
    วันที่ 15 มีค. 57 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้อง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้อง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ได้จัดทำโครงการลดขั้นตอนให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้  การบริการและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง  การตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ทัศนคติที่ดีต่อการชำระภาษี  ระหว่างผู้ให้บริการ  คือ คณะผู้บริหาร  พนักงาน  กับผู้รับบริการ  คือ ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี...
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
180
ผู้เข้าชมเดือนนี้
3416
ผู้เข้าชมทั้งหมด
162404
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรม วันที่13 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม วันที่13 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ