หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๑
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการขึ้นบัญชีผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-Plan Nacc รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)
 
ประกาศอบต.โคกกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศอบต.โคกกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศอบต.โคกกว้าง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ
 
ประกาศ อบต.โคกกว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศ อบต.โคกกว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก
 
การตรวจสอบรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง ประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
ประกาศอบต.โคกกว้าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
ประกาศอบต.โคกกว้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
 
ประกาศอบต.โคกกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต บ้านหาดแฮ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
การตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต บ้านหาดแฮ่ หมู้ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ประกาศอบต.บลโคกกว้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศอบต.โคกกว้าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านบึงสำราญ-บ้านท่าศิริขันธ์ หมู่ที่ 9,7 โดยวิธีคัดเลือก
 
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 6
 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
เรื่อง ขอมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Awards 2021)
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 
เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 2564
 
มอบของใช้ให้แก่ผู้พิการ
มอบของใช้ให้แก่ผู้พิการ
 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
บ้านดอนใหญ่ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19
 
แบบประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 
ประชาสัมพันธ์สินค้าของชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง
 
จดหมายข่าว 2564
 
ประกาศผลการประเมิน ITA ปี62 ปี63
 
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 
ประกาศเรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสรม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง

 
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปั 2563
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
"ตู้ปันสุข" น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
กรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรพาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
โรงเรียนบ้านอุ่นจาน ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน
 
การดำเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
 
ประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
จดหมายข่าว กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
 
ประกาศ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561
 
การตอบแบบสอบถาม IIT และ EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายในกับภายนอก
 
ประกาศ...เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 
ประกาศ...เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
 
ประกาศ...เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดบึงกาฬ
 
เรื่อง รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง

 
ประกาศ...เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2558
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 /2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง   
ประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ 1 /2558
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง    
วันที่  25  กันยายน 2558  เวลา  09.30  น . เป็นต้นไป
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
วันที่  9  สิงหาคม 2558 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป 
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประกาศ...เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต.๗)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอ บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต.๗)
 
 
ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดนิโครธาราม บ้านหาดแฮ่
   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
   * ประกวดกระทง
   * ประกวดนางนพมาศ
 
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีป้าย
 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้สักการบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล การก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ดังกล่าวแล้วเสร็จ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557  ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 4  ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน และพุทธาภิเษกตลอดทั้งคืน >>>>
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  วันที่  19 มิถุนายน 2557 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป
 
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗
 
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ
ประกาศ... เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๗
 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนพระเจดีย์พุทธชยันตี และพิธีพุทธาภิเษกพระธาตุเจดีย์ฯ ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนพระเจดีย์พุทธชยันตี และพิธีพุทธาภิเษกพระธาตุเจดีย์ฯ ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
    วันที่ 15 มีค. 57 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้อง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้อง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ได้จัดทำโครงการลดขั้นตอนให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้  การบริการและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง  การตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ทัศนคติที่ดีต่อการชำระภาษี  ระหว่างผู้ให้บริการ  คือ คณะผู้บริหาร  พนักงาน  กับผู้รับบริการ  คือ ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี...
 
นายเฉลิม อุดมกันต์ : นายก อบต.โคกกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Q&A
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค
IIT หน่วยงาน
EIT หน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
89
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7464
ผู้เข้าชมทั้งหมด
335459
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สั่งการให้กองการศึกษาฯ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราราษฎร์ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กเล็ก
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รอง...
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตัดมิเตอร์น้ำประปา บ้านที่ไม่ดำเนินการ เสียค่าน้ำประปา เเละ ติดตั้งมอเตอร์น้ำ ภายในหมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง และออกซ่อมแซมประปา ปั้มดูน้ำดิบ เเละ ปั้มสูบน้ำใส ไม่ขึ้น สาเหตุจากการไฟฟ้า สลับเฟซสายไฟ ภายในหมู่ที่ 3 บ้านหาดแฮ่
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงแก้ว รอง...
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การฟ้อนรำแห่กระทงสวยงาม การแสดงของเด็ก ศพด.บ้านโคกกว้าง และได้รับเกียรติจากนายอำเภอบุ่งคล้า นำลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา ณ สระน้ำ ข้างที่ทำการ อบต.โคกกว้าง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบปร...
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคักแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะและการจัดการขยะอันตราย และโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคักแยกขยะ ใช...
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ