Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง   
ประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ 1 /2558
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง    
วันที่  25  กันยายน 2558  เวลา  09.30  น . เป็นต้นไป
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
วันที่  9  สิงหาคม 2558 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอ บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต.๗)
 
   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดนิโครธาราม บ้านหาดแฮ่
   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
   * ประกวดกระทง
   * ประกวดนางนพมาศ
พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้สักการบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล การก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ดังกล่าวแล้วเสร็จ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557  ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 4  ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน และพุทธาภิเษกตลอดทั้งคืน >>>>
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  วันที่  19 มิถุนายน 2557 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา  09.00  น . เป็นต้นไป
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ได้จัดทำโครงการลดขั้นตอนให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้  การบริการและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง  การตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ทัศนคติที่ดีต่อการชำระภาษี  ระหว่างผู้ให้บริการ  คือ คณะผู้บริหาร  พนักงาน  กับผู้รับบริการ  คือ ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี...
1 2 3